DisciplinesDISCIPLINES

Dansa: Modern Jazz, Hip Hop, Clàssic, Contemporani

Cant: Coneixement de la mateixa veu, Control tècnic, Recursos expressius, Salut Vocal.

Interpretació: Eines d'interpretació, Comèdia de l'Art, Coneixement corporal, Treball de Creació,

Generes i estils.


DANSA

Sessió de treball

- Adquirir les diverses tècniques per a cada disciplina de dansa.

- Treballar els diferents estils.

- Tenir un coneixement bàsic sobre la nostra anatomia

- Seguir les classes dels diferents estils.

- Treballar els escalfaments i estiraments bàsics per a no lesionar-se.

- Integrar els diversos estils en una coreografia basada en el musical.


CANT

Sessió de treball

- Tenir una idea bàsica del mecanisme vocal.

- Conèixer, distingir i integrar les qualitats del so (intensitat, altura, timbre i durada).

- Entendre el cos com a unitat bàsica i conjunt per tal de poder fonar correctament.

- Prendre consciència dels mecanismes corporals que s'activen a l'hora de cantar.

- Conèixer i usar els punts de suport corporals per a la fonació correcta.

- Respirar correctament i activament a l'hora de cantar.

- Reconèixer i saber fer correctament veu projectada.

- Saber què cal fer per tenir una veu eficient i sana.

- Utilitzar correctament el suport a l'hora de cantar.

- Utilitzar correctament el twang com a recurs expressiu.

- Fer una posició mandibular correcta a l'hora de cantar.

- Interpretar repertori utilitzant correctament els recursos (veu fosca o ampla, veu clara o estreta).

- Afinar correctament el repertori i embastar les veus a nivell coral.

- Representar diverses obres musicals de caràcter homofònic i contrapuntístic.

- Gaudir cantant i crear un estil propi.


INTERPRETACIÖ

Sessió de treball

- Adquirir coneixements sobre la posada en escena.

- Desenvolupar tècniques de respiració, concentració i relaxació.

- Projectar correctament amb veu parlada.

- Fomentar més cultura del gènere "teatre musical".

- Viure la creació d'un musical.

- Desenvolupar diverses tècniques per aprendre els texts de memòria.

- Presentar un monòleg o escena.

- Aprendre com es configura una escena teatral.

- Observar, analitzar i gaudir de la dramatúrgia com a text literari.

- Interpretar repertori utilitzant correctament els diferents modes vocals amb els recursos necessaris.